ستارخان (۲۸ مهر ۱۲۴۵ سردارکندی ورزقان – ۲۵ آبان ۱۲۹۳ تهران) با نام اصلی ستارخان قره‌داغی از سرداران جنبش مشروطه ایران ملقب به سردار ملی است. وی با ایستادگی در برابر نیروهای دولتی ضد مشروطه در تبریز جان‌فشانی‌های بسیاری کرد. ستارخان در مدت یازده ماه استبداد صغیررهبریِ مجاهدین تبریز و ارامنه و قفقازی‌ها را بر عهده داشت و مقاومت شدید و طاقت فرسای اهالی تبریز در مقابل سی و پنج الی چهل هزار نفر قشون دولتی، با راهنمایی و رهبری او انجام گرفت، به طوری که شهرت او به خارج از مرزهای کشور رسید و در غالب جراید اروپایی و آمریکایی هر روز نام او با خط درشت ذکر می‌شد و دربارهٔ مقاومت‌های سرسختانه وی مطالبی انتشار می‌یافت.

سردار رشید و شجاع اهل آذربایجان که خاطره مبارزاتش در تاریخ ایران ثبت شده، اکنون در گوشه ای از صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آرمیده است.

تهیه و تنظیم : هیئت علمی و تحریریه اریاسان 

منبع :                                                                                                                                                                                          www.tripyar.com